Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Juventas - Misja

Misja

Naszą misją jest wsparcie oraz pomoc w pokonywaniu trudności życiowych oraz zawodowych.
Realizujemy zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, a przede wszystkim aktywizacji zawodowej.
 

Celami Fundacji są również:

 • działania na rzecz aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie publiczne;
 • zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • działalność wspomagająca podmioty ekonomii społecznej, w szczególności technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo;
 • oświata, nauka, edukacja i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • kultura fizyczna i sportu;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność charytatywna i dobroczynna;
 • pomoc społeczne;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • wspieranie wolontariatu;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • kult religijny, w tym m. in. wspieranie chrześcijaństwa.

 

Fundacja realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, dydaktycznej, coachingowej, edukacyjnej, w tym m.in. organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych;
 • działalność naukową i innowacyjną;
 • działalność wydawniczą, informacyjną, internetową, promocyjną, medialna, organizacyjną oraz monitoringową;
 • współpracę ze środowiskiem akademickim;
 • prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej a także działalności z zakresu sportu i rekreacji;
 • udział i organizowanie różnych form czynnych wypoczynku, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
 • nabywanie lub używanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji;
 • nabywanie lub użytkowanie innych ruchomości użytecznych do realizacji celów zawartych w niniejszym statucie Fundacji;
 • współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 • działalność na rzecz osób współuzależnionych i uzależnionych;
 • uczestnictwo w postępowaniu administracyjnych i sądowych;
 • działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji;
 • prowadzenie i administrowanie portalu internetowego Fundacji;
 • tworzenie grup wsparcia w obszarze celów statutowych;
 • organizowanie pomoc pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej;
 • organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • działalność stypendialna;
 • działalność na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
 • udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego, organizacyjnego oraz pomocy społecznej;
 • działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów;
 • realizowanie działań poprzez partnerstwo z innymi podmiotami;
 • działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
 • organizowanie stażu i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
 • konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
 • promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
 • realizowanie projektów, w tym m.in. w partnerstwie;
 • współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;